Privacy verklaring

Contact gegevens:
Praktijk Oefentherapie Nanneke de Haan
Molenweg 7, 7971 BJ Havelte
Stationsstraat 34, 8331 GK Steenwijk
Tel: 0521-344340
E-mail: n.de.haan6@kpnplanet.nl

De oefentherapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Zij gaat op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en heeft passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.
Zij houdt zich aan de geldende regels voor de bescherming van de persoonsgegevens. Zo ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met n.de.haan6@kpnplanet.nl

Hieronder een overzicht en uitleg betreffende de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Overzicht van de persoonsgegevens, die worden verwerkt:
– voor en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer;
– e-mailadres, burgerserienummer (BSN);
– naam huisarts of behandelend arts/specialist ;
– gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Rechtstreeks kunnen te declareren naar de zorgverzekeraar;
– Om een goede behandeling te geven. Hiervoor is het nodig om een dossier aan te leggen over de gezondheidstoestand, onderzoek en behandeling;
– Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De oefentherapeut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent. Daarna is de oefentherapeut wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd. Conform de Wbgo moeten de patientengegevens 15 jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens aan derden:
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (denk aan huisarts of bedrijfsarts) zal alleen gebeuren na uw toestemming. En indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht (bijvoorbeeld zorgverzekeraars), wordt een bewerkerovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De oefentherapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van de betrokkene:
– U heeft inzage in persoonsgegevens die de oefentherapeut verwerkt;
– U mag vragen wat de oefentherapeut met uw persoonsgegevens doet;
– U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze niet kloppen;
– U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of te beperken.

Ook kunt u vragen om de persoonsgegevens over te dragen aan u zelf of een door u aan te wijzen partij. De oefentherapeut zal proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
Niet altijd kan aan uw verzoek worden voldaan. Bijvoorbeeld als de oefentherapeut wettelijke verplichtingen daardoor niet na kan komen.

Klachten:
Mocht U klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan graag contact met de oefentherapeut opnemen om dit samen te bespreken.

Contactgevens Oefentherapeut Nanneke de Haan.
Telefoon: 0521-344340.
E-mail:n.de.haan6 @kpnplanet.nl
Mocht U er samen met de oefentherapeut niet uit komen, dan kunt u zich dan ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebied van privicybescherming.